Kısa Notlar

Formlar linkine tıkladığınızda açılan sayfadan, çeşitli konularla ilgili hazır form ve dokümanlara ulaşabilir, ilgili dosyaları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Gelir

İşletmenin iki yıldan fazla süredir aktifinde kayıtlı Gayrimenkulu satışı halinde KDV yönünden durumu nedir?

(17/4-r) maddesi uyarınca kurumların aktifinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri katma değer vergisinden istisnadır

Bir kişi veya kurumdan yapılmış olan ve 8.000 YTL'lik haddi aşan alımlar ile satışların iadesi Ba-Bs bildirim formunda nasıl gösterilecektir?

"Bir kişi veya kurumdan yapılmış olan ve 8.000 YTL'lik haddi aşan alımlar, Ba bildirim formu ile bildirilecek; bu alımların bir kısmı daha sonra iade edilmişse, bu iadeler -belirlenen haddin üzerinde olması halinde- Bs bildirim formunda satış olarak gösterilecektir.

İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları indirim konusu yapılabilir mi?

İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir.

Mali Tatil Yasası hangi işlemleri kapsıyor?

  • "Mükelleflerin ödevleri arasında sayılan ve belirli sürelerde yapılması gereken işlemleri,
  • Dava açma, idari başvuru yapma ve hak arama süreleri,
  • Vergi incelemeleriyle ilgili yükümlülükleri,
  • İdareye bilgi verme sürelerini,
  • Muhasebe kayıtlarının tutulması ve ibrazı ile ilgili yükümlülükleri"


Kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için hangi şartları taşımaları gerekir?

"Kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için ana sözleşmelerinde;

  • *Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmamasına
  • *Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesine
  • *Yedek akçelerinin ortaklara dağıtılmamasına
  • *Sadece ortaklarla iş görülmesine dair hükümlerin bulunması ve bu kayıt ve şartlara da fiilen uyulması gerekmektedir."


Binek otomobilin alım ve satımında KDV oranı kaçtır ?

1-) Katma Değer Vergisi Kanununun binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin,(rent a car,sürücü kursu v.b) bu araçları tesliminde %18 KDV hesaplanır.

1-a)Ancak binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanır.

Yurtdışı çıkış yasağı tutarı hakkında?.

100.000 YTL yi geçen amme borcu olanlara çıkış yasağı uygulanıyor.

Kooperatiflerin aktifine kayıtlı olan gayrımenkulleri Limited Şirkete kiraya vermesi karşılığında hangi belge düzenlenecektir? KDV hesaplanacak mı? Stopaj yapılacak mı? Bu vergiler düzenlenecek belgede gösterilecek mi?

iki durum sözkonusudur
1- Kooperatifin KDV mükellefiyeti var ise genel esaslara göre beyan edileceği tabiidir. Bu durumda kira ödemesi için düzenlenecek faturada hem KDV hem de Stopaj hesaplanacaktır. 2-Kooperatifin başka faaliyetinden dolayı KDV mükellefiyeti yok ise kiracı tarafından sorumluluk kapsamında 2 nolu KDV beyannamesi ile bildirilmesi gerekmektedir. Kira ödemeleri üzerinden yapılacak vergi kesintisinde ise kooperatifin türü, mükellef veya muaf olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır.

1/1/2007 tarihinden itibaren 2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri üzerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

Tasfiye halindeki firmalar hangi beyannameleri verir?

KDV Beyannamesi,kesinti yapması gereken bir durum varsa (muhasebeci gibi) Muhtasar Beyanname ve Kurumlar vergisi beyannamelerini ilgili dönemlerde vereceklerdir.

Yalnız, Tasfiye halindeki kurumlar geçici vergi vermezler.Tasfiyeye girdikleri tarihi ihtiva eden geçici vergi dönem kazançları üzerinden geçici vergi ödeyecekler, bu dönemden sonra geçici vergi beyannamesi vermeyeceklerdir.